Hieronder vind je het privacy statement ingevuld volgens een vast protocol. Daaronder de regels rondom het aanleveren van gegevens binnen het kader van het zorgprestatiemodel.

Lenie van Schie, GZ psycholoog en lichaamsgericht therapeut, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157070, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Lenie van Schie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lenie van Schie persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) patiënten
bezoekers aan de praktijk van Lenie van Schie
bezoekers van Lenie van Schie
deelnemers aan bijeenkomsten van Lenie van Schie
alle overige personen die met Lenie van Schie contact opnemen of van wie Lenie van Schie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Lenie van Schie verwerkt persoonsgegevens die:
een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Lenie van Schie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
bij contacten via e-mail en het gebruik van opdrachten via e-health

Doeleinden verwerking

Lenie van Schie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
het verbeteren van de praktijkwebsite www.soekja.nl;
het bijhouden van gebruikersstatistieken.
(Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;)
het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 


Rechtsgrond
Lenie van Schie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Lenie van Schie heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Telasoft, voor de beveiliging van alle gegevens. Het programma praktijkdata bied een veilige omgeving waarin alles wordt opgeslagen. Via een eigen portal, beveiligd door een eigen wachtwoord, vindt communicatie plaats en kunnen cliënten hun dossier inkijken. Zij werken volgens instructies van Lenie van Schie en ze voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Lenie van Schie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lenie van Schie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Lenie van Schie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lenie van Schie ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens

Lenie van Schie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lenie van Schie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen privacystatement

Lenie van Schie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Lenie van Schie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Lenie van Schie door een e-mailbericht te sturen naar lenievanschie@soekja.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lenie van Schie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Lenie van Schie door een e-mailbericht te sturen naar lenievanschie@soekja.nl. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

PDF 1.privacy-statement-soekja

Zorgprestatiemodel

Vanaf de zomer 2023 wordt aan zorgverleners gevraagd om de gegevens die voortkomen uit de vragenlijsten in het zorgprestatiemodel door te geven aan de zorgverzekeraars. Ondanks bezwaren is aanlevering gerechtelijk goedgekeurd. Je kunt een privacy statement invullen als je niet wilt dat die gegevens worden doorgegeven. Ik vraag je dat aan het begin van de behandeling. De gegevens worden eens per jaar opgevraagd.