Vergoedingen zijn mogelijk via de basisverzekering. Hier is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Via de aanvullende verzekering kan ongeveer de helft van de kosten van een sessie worden vergoed. Hier is geen verwijzing nodig. Er zijn voorwaarden waaraan cliënt en therapeut moeten volden en er is regelgeving op divers gebied.

Vergoedingen

Deze zijn mogelijk via twee verschillende kanalen.

A. Uit de aanvullende verzekering:

Via de pot alternatieve therapie. Ik heb een registratie als alternatief therapeut, aangesloten bij de SBLP voorheen NVBT. Als geregistreerd biodynamisch therapeut worden een aantal behandelingen vergoed uit de alternatieve hulpverlening, het aantal sessies dat voor vergoeding in aanmerking komt, en de hoogte van het bedrag, per sessie varieert per zorgverzekering en polis. Het bedraagt in de meeste gevallen rond €45,00.
Alle zorg die niet binnen de DSMIV classificatie valt wordt o.h.a. niet meer vergoed uit de basisverzekering. Voor deze zorg is de huisarts en de ondersteuning binnen de huisartsenpraktijk de zogenoemde POHGGZer de aangewezen persoon.
Te denken valt aan b.v. relatie-problematiek of burn-out, of andere lichtere problematiek. Ik kan deze zorg verlenen als biodynamisch therapeut en dan kun je een deel van de sessies vergoed krijgen tot een zeker maximum.

B. Uit de basisverzekering:

Ik heb een registratie als GZ-psycholoog. Dat is een BIG-registratie. Met die registratie mag ik zorg verlenen in de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage meer. Hier geldt wel je verplichte eigen risico.

(Op dit moment heb ik helaas een cliëntenstop voor sessies die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dit heeft te maken met het extra werk dat werk vanuit de basisverzekering voor de therapeut met zich meebrengt. Er is al een wachtlijst voor deze therapie voor september tot november. )

En er zijn andere voorwaarden:

1. Diagnose
Er moet een vermoeden van een diagnose worden gesteld, door de huisarts, die valt binnen het classificatie-systeem van de DSM5.

2. Behandelplan en eisen
Bij doorverwijzing van de huisarts moet de psycholoog de diagnose, gesteld door de huisarts, onderzoeken, uitwerken en een behandelplan opstellen. Er moet rapportage aan de huisarts plaatsvinden.
De resultaten moeten worden geëvalueerd volgens bepaalde systemen en de zorg moet voldoen aan bepaalde gestelde eisen (evidence based en gepaste zorg).

3. Traject
De zorg wordt niet meer per sessie geleverd, maar per traject, een kort, middel of lang traject, respectievelijk 300, 495 en 750 minuten. Dit is inclusief het maken van een diagnose/behandelplan, verslaglegging, contacten met huisarts, terugkoppeling, e-mail en telefonisch contact en feedback gegevens. Als dat niet voldoende blijkt, kan in sommige gevallen - afhankelijk van de verzekeraar - een tweede traject worden ingezet, mits de huisarts akkoord gaat.

4. Contract
Als de psycholoog een contract heeft met de betreffende verzekeraar en de behandeling voldoet aan de eisen, dan wordt een vast percentage van het NZA tarief vergoed. De zorg wordt beoordeeld en gedeclareerd aan het einde van het traject. De diagnose moet, zoals het er nu voorstaat, op de nota worden vermeld. De psycholoog verzorgt de declaratie. De declaratie wordt wel verrekend met je eigen risico. je eigen bijdrage kan dus oplopen tot €385,00 (2019).
Als de psycholoog geen contract heeft, dan moet de cliënt de nota zelf indienen en wordt een deel (ongeveer tussen de 60 en 80%) vergoed. Bij een restitutiepolis ligt dit bedrag vaak hoger soms wordt het hele bedrag vergoed. Een traject in de BasisGGZ waarbij gewerkt wordt met gecontracteerde zorg.

Bij een traject in de BasisGGZ met ongecontracteerde zorg is de cliënt verantwoordelijk voor de betaling. In principe worden tussentijds rekeningen verstuurd die ook betaald moeten worden. Hoe dat plaatsvindt wordt in onderling overleg met de cliënt geregeld.
Aan het einde van het traject krijgt de cliënt een rekening toegestuurd voor de verzekering met het totale NZA tarief. Hij/zij krijgt ook een rekening waarin de al gedane betalingen in mindering zijn gebracht. Dit restbedrag moet dan
door de cliënt worden voldaan.
Bij een restitutiepolis wordt het hele bedrag vergoed door de verzekering. Bij een naturapolis kan dit bedrag teruglopen tot 60% van het NZA tarief. Per verzekering ligt die uitkering anders. In geval van een naturapolis is er de mogelijkheid van 10% korting op het NZA tarief. Op de eindrekening wordt dan 10% in mindering gebracht.

Ik heb contracten met:
Menzis
CZ Delta Loyd en Ohra
VGZ waar o.a. IZZ, IZA en Unive onder vallen
Zilveren Kruis/Achmea waaronder De Friesland

5. Metingen
Er kunnen metingen verricht worden (ROM) aan het begin en einde van een traject . De gegevens worden niet doorgegeven. Wel wordt info verstrekt over leeftijd en opleiding van cliënten aan de overheid (DIS) in verband met onderzoek naar de kosten in de zorg.

Tot zover deze informatie vastgesteld op 18 januari 2014 en bijgesteld april 2022.
Zie voor de pdf: vergoedingen

Voorwaarden

Intake
Via de e-mail wordt een intake formulier verstuurd dat is opgemaakt in word. Als het enigszins mogelijk is vind ik het fijn als dit intake formulier via de e-mail ingevuld wordt teruggestuurd voor we de eerste sessie hebben. Dan heb ik al enig idee over de problematiek en de doelen.
Als er sprake is van een traject in de basisverzekering dan heb ik ook verwijzing nodig van de huisarts voor de eerste sessie. (zie boven bij vergoedingen).

Annuleren en no show
Annulering dient te geschieden 48 uur van tevoren. Bij te late annulering wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook voor cliënten in de gecontracteerde zorg. Ik kijk wel altijd of ik iemand anders in de leeggekomen plaats kan inplannen. Dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Afronding
Bij sessies die vergoed worden via de aanvullende verzekering wordt, indien nodig en/of wenselijk, een sessie ingepland. In deze sessie evalueren we de zorg die is geleverd en kijken we naar het verloop gedurende de hele periode en naar de behaalde doelen. Bij een traject in de basiszorg is de afronding uitgebreider. kijk daarvoor naar de 'procedure bij de therapie.

Tarieven

Individuele therapie sessie van 50 minuten: € 95,-
Relatietherapie, 70 minuten: € 110,-
Coaching, therapie 60 minuten: € 97,50/125,- (de werkgever betaalt)
Kortingstarief: € 80,- geldt bij een netto inkomen in het gezin dat lager ligt dan €1600,-
Tarief is inclusief tussentijdse korte telefoongesprekken en e-mail contact.
Voor vergoedingen zie boven.
Betaling
Contant of via de bank: Nota’s worden via de e-mail verstuurd, 1x per mnd.

Tarieven bij vergoeding uit de basisverzekering

Dit zijn tarieven die gelden voor een heel traject. Met de verzekeraars met wie ik een contract heb, liggen de tarieven vast en wijken ze per verzekeraar af. Voor de cliënt geldt hier alleen de verplichte eigen bijdrage.
Als ik met een verzekeraar geen contract heb wordt gekeken wat de vergoeding is voor de verzekerde en wordt het tarief daarop afgestemd mits het een minimumtarief is dat een verzekeraar met wie ik wel een contract heb, betaalt.
Bij onduidelijkheid hierover kunnen we concrete afspraken maken voor aanvang van de therapie.
Opgemaakt: april 2014/bijgesteld april 2019. voorwaarden-en-tarieven
Zie: ook het cliëntencontract.client-contract

Wachttijden en sluiting

Deze wachttijden worden telkens aangepast als de situatie verandert. Laatste aanpassing: 1 april 2022
Er is een cliëntenstop voor sessies binnen de GGZ . Er is ook minimaal ruimte voor sessies spirituele coaching. en lichaamsgerichte therapie
De sessies voor Groningen gaan grotendeels online; ik ben momenteel maar eens in de 3 weken een dag in Groningen. Ik heb in de afgelopen maanden met online sessies hele mooie ervaringen opgedaan. Hier vind je daar meer over online consulten

Bij langdurige afwezigheid zoals in de zomer als vakantie en training vaak worden gecombineerd, wordt per cliënt gekeken wat er nodig is in de periode van afwezigheid. Indien extra begeleiding nodig is, dan kijken we samen waar dat het beste te halen is. De huisarts en de POHggz van de praktijk zijn vaak dan de eerst aangewezen personen omdat deze vertrouwd zijn voor de cliënt. Ook maak ik individuele afspraken met collega's in specifieke situaties.
Verder is gedurende mijn afwezigheid e-mail contact in beperkte mate mogelijk via lenievanschie@soekja.nl. Dit e-mail adres is niet veilig als we kijken naar de nieuwe eisen van de privacywet dus hier kun je het beste alleen kort iets meedelen waarna ik in ieder geval kort een antwoord kan geven en zoeken naar een oplossing.

Kwaliteitsstatuut

Mijn praktijk voldoet aan het kwaliteitsstatuut.
kwaliteitsstatuut-historie

Visitatie

Ik ben door de LVVP gevisiteerd en mijn praktijk voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging
visitatie-certificaat-13-mei-2019-lidnr-3980

Intervisie, Klacht en Tuchtrecht

Link

GGZ Metingen en Privacy

Link

De procedure bij therapie.

Van aanmelding tot nazorg en terugvalpreventie.

Praktijkgegevens:
Naam praktijk: Soekja
KvK.: 01157070 in Groningen

GZ-psycholoog: BIG 69050866425
AGB praktijk 94002190
AGB hulpverlener: 94002610
Beroepsvereniging: LVVP 3980

Lichaamsgericht therapeut:
AGB praktijk: 9011447
AGB hulpverlener: 90032519
Beroepsvereniging: SBLP 19970158
Register RBCZ: 808078R