Vergoedingen zijn mogelijk via de basisverzekering. Hier is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Via de aanvullende verzekering kan ongeveer de helft van de kosten van een sessie worden vergoed. Hier is geen verwijzing nodig. Er zijn voorwaarden waaraan cliënt en therapeut moeten volden en er is regelgeving op divers gebied.

Vergoedingen

Deze zijn mogelijk via twee verschillende kanalen.

A. Uit de aanvullende verzekering:

Via de pot alternatieve therapie. Ik heb een registratie als alternatief therapeut, aangesloten bij de SBLP voorheen NVBT. Als geregistreerd biodynamisch therapeut worden een aantal behandelingen vergoed uit de alternatieve hulpverlening, het aantal sessies dat voor vergoeding in aanmerking komt, en de hoogte van het bedrag, per sessie varieert per zorgverzekering en polis. Het bedraagt in de meeste gevallen rond €45,00.
Alle zorg die niet binnen de DSMIV classificatie valt wordt o.h.a. niet meer vergoed uit de basisverzekering. Voor deze zorg is de huisarts en de ondersteuning binnen de huisartsenpraktijk de zogenoemde POHGGZer de aangewezen persoon.
Te denken valt aan b.v. relatie-problematiek of burn-out, of andere lichtere problematiek. Ik kan deze zorg verlenen als biodynamisch therapeut en dan kun je een deel van de sessies vergoed krijgen tot een zeker maximum.

B. Uit de basisverzekering:

Ik heb een registratie als GZ-psycholoog. Dat is een BIG-registratie. Met die registratie mag ik zorg verlenen in de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage meer. Hier geldt wel je verplichte eigen risico.

En er zijn andere voorwaarden:

1. Diagnose
Er moet een vermoeden van een diagnose worden gesteld, door de huisarts, die valt binnen het classificatie-systeem van de DSM5.

2. Behandelplan en eisen
Bij doorverwijzing van de huisarts onderzoekt de psycholoog de diagnose, gesteld door de huisarts, en werkt deze uit in een indicatieverslag en stelt doelen op. Er vindt rapportage plaats aan de huisarts. De resultaten worden geëvalueerd.

3. Per sessie
In januari 2022 is het zorgprestatiemodel in werking getreden. Dat betekent dat de zorg weer per sessie wordt berekend. ik declareer aan het einde van elke maand alle in die maand geleverde zorg. Op dit moment is er geen officieel maximum per jaar maar het vermoeden bestaat dat dat snel weer wordt ingevoerd. De zorg wordt gedeclareerd als intake, diagnose of gewoon sessie. Het maken van een diagnose/behandelplan, verslaglegging, contacten met huisarts, terugkoppeling, e-mail en telefonisch contact en feedback gegevens zijn nog steeds gewenst en soms wordt daar extra tijd voor gerekend.

4. Contract
Als de psycholoog een contract heeft met de betreffende verzekeraar en de behandeling voldoet aan de eisen, dan wordt een vast percentage van het NZA tarief vergoed. De zorg wordt beoordeeld en gedeclareerd aan het einde van het traject. De diagnose moet, zoals het er nu voorstaat, op de nota worden vermeld. De psycholoog verzorgt de declaratie. De declaratie wordt wel verrekend met je eigen risico. Je eigen bijdrage kan dus oplopen tot €385,00
Als de psycholoog geen contract heeft, dan moet de cliënt de nota zelf indienen en wordt een deel (ongeveer tussen de 60 en 80%) vergoed. Bij een restitutiepolis ligt dit bedrag vaak hoger soms wordt het hele bedrag vergoed. Een traject in de BasisGGZ waarbij gewerkt wordt met gecontracteerde zorg.

Bij een traject in de BasisGGZ met ongecontracteerde zorg is de cliënt verantwoordelijk voor de betaling. Bij een restitutiepolis wordt door sommige verzekeraars nog het hele bedrag vergoed, maar vaak is dat een deel van de kosten door de verzekering en er zijn weinig verzekeringen die nu nog een restitutiepolis aanbieden. Bij een naturapolis kan dit bedrag teruglopen tot 60% van het NZA tarief of minder. Per verzekering ligt die uitkering anders.

Ik heb contracten met:
Menzis
CZ Delta Loyd en Ohra
VGZ waar o.a. IZZ, IZA en Unive onder vallen
Zilveren Kruis/Achmea waaronder De Friesland
DSW vanaf 1 januari 2024

5. Metingen
Er kunnen metingen verricht worden aan het begin en einde van een traject. De gegevens worden niet doorgegeven.

Tot zover deze informatie vastgesteld op 18 januari 2014 en bijgesteld januari 2024.
Zie voor de pdf: vergoedingen

Voorwaarden

Intake
Via de e-mail wordt een intake formulier verstuurd dat is opgemaakt in word. Als het enigszins mogelijk is vind ik het fijn als dit intake formulier via de e-mail ingevuld wordt teruggestuurd voor we de eerste sessie hebben. Dan heb ik al enig idee over de problematiek en de doelen.
Als er sprake is van een traject in de basisverzekering dan heb ik ook verwijzing nodig van de huisarts voor de eerste sessie. (zie boven bij vergoedingen).

Annuleren en no show
Annulering dient te geschieden 48 uur van tevoren. Bij te late annulering wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur, wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook voor cliënten in de gecontracteerde zorg. Ik kijk wel altijd of ik iemand anders in de leeggekomen plaats kan inplannen. Dan worden geen kosten in rekening gebracht.

Afronding
Bij sessies die vergoed worden via de aanvullende verzekering wordt, indien nodig en/of wenselijk, een sessie ingepland. In deze sessie evalueren we de zorg die is geleverd en kijken we naar het verloop gedurende de hele periode en naar de behaalde doelen. Bij een traject in de basiszorg is de afronding uitgebreider. kijk daarvoor naar de 'procedure bij de therapie.

Tarieven

Individuele therapie sessie van 50 minuten: € 100,00
Coaching, sessies van 50 minuten: € 100,00/€135,- (de werkgever betaalt)
Kortingstarief: € 80,- geldt bij een netto inkomen in het gezin dat lager ligt dan €1600,- als er geen vergoeding vanuit de verzekering of werkgever wordt verstrekt.Dit tarief is inclusief tussentijdse korte telefoongesprekken en kort e-mail contact.
Voor vergoedingen zie boven.
Betaling: achteraf via de bank: Nota’s worden 1x per maand via de e-mail verstuurd.

Tarieven bij vergoeding uit de basisverzekering

Met de verzekeraars met wie ik een contract heb, liggen de tarieven vast en wijken ze per verzekeraar af. Voor de cliënt geldt hier alleen de verplichte eigen bijdrage.

Annulering

Annulering tot 24 uur van tevoren is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur of bij no-show, wordt €50,00 in rekening gebracht.

Wachttijden en sluiting

Deze wachttijden worden telkens aangepast als de situatie verandert. Laatste aanpassing: januari 2024.
De wachtlijst is dermate vol dat ik tot 1 augustus een aanmeldstop heb. Wachttijd voor mensen op de wachtlijst bedraagt nu tot zes maanden . De sessies voor Groningen gaan ongeveer voor de helft online; ik ben momenteel maar eens in de 4 weken twee dagen in Groningen. Ik heb met online sessies hele mooie ervaringen opgedaan. Hier vind je daar meer over online consulten

Bij langdurige afwezigheid zoals in de zomer als vakantie en training vaak worden gecombineerd, wordt per cliënt gekeken wat er nodig is in de periode van afwezigheid. Indien extra begeleiding nodig is, dan kijken we samen waar dat het beste te halen is. De huisarts en de POHggz van de praktijk zijn vaak dan de eerst aangewezen personen omdat deze vertrouwd zijn voor de cliënt. Ook maak ik individuele afspraken met collega's in specifieke situaties.
Verder is gedurende mijn afwezigheid e-mail contact in beperkte mate mogelijk via lenievanschie@soekja.nl. Dit e-mail adres is niet veilig als we kijken naar de nieuwe eisen van de privacywet dus hier kun je het beste alleen kort iets meedelen waarna ik in ieder geval kort een antwoord kan geven en zoeken naar een oplossing.

Openingstijden praktijk

De praktijk is open van maandag tot donderdag, tussen 9.00u en 18.00u voor mails, en apps. Telefonisch contact is op afspraak, stuur een mail en ik neem contact met je op. In de avond is de praktijk gesloten evenals in de weekenden. Is er sprake van een crisis: meestal ben ik wel te bereiken buiten deze tijden. In het algemeen is het raadzaam om bij een crisis contact op te nemen met de huisarts of de crisisdienst. Persoonlijk heb ik nog niet meegemaakt dat de crisis dermate ernstig was, dat ik direct moest ingrijpen.

In de vakanties kun je terecht bij een van mijn collega's mocht dat nodig zijn. Dat bespreek ik met mijn cliënten voor de aanvang van mijn langduriger aanwezigheid en is mede afhankelijk van de aan- en afwezigheid van een van mijn collega's in Havelte of Groningen.
In Groningen liggen er contacten met praktijk Thomassen en Jacqueline de Rond. In Havelte met collegha's Mike van As en Karel Teune.

Visitatie

Ik ben door de LVVP gevisiteerd en mijn praktijk voldoet aan de eisen van mijn beroepsvereniging
visitatie-certificaat-13-mei-2019-lidnr-3980

Intervisie, Klacht en Tuchtrecht

Link

De procedure bij therapie.

Van aanmelding tot nazorg en terugvalpreventie.

Praktijkgegevens:
Naam praktijk: Soekja
KvK.: 01157070 in Groningen

GZ-psycholoog: BIG 69050866425
AGB praktijk 94002190
AGB hulpverlener: 94002610
Beroepsvereniging: LVVP 3980

Lichaamsgericht therapeut:
AGB praktijk: 9011447
AGB hulpverlener: 90032519
Beroepsvereniging: SBLP 19970158
Register RBCZ: 808078R

praktijkadressen: Moesstraat 20, Groningen en Konijnenbergen 38, Havelte.