Vergoedingen zijn mogelijk via de basisverzekering. Hier is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Via de aanvullende verzekering kan ongeveer de helft van de kosten van een sessie worden vergoed. Hier is geen verwijzing nodig.

Vergoedingen zijn mogelijk via twee verschillende kanalen.

A. Uit de aanvullende verzekering:

Via de pot alternatieve therapie. Ik heb een registratie als alternatief therapeut, aangesloten bij de SBLP voorheen NVBT. Als geregistreerd biodynamisch therapeut worden een aantal behandelingen vergoed uit de alternatieve hulpverlening, het aantal sessies dat voor vergoeding in aanmerking komt, en de hoogte van het bedrag, per sessie varieert per zorgverzekering en polis. Het bedraagt in de meeste gevallen rond €45,00

B. Uit de basisverzekering:

Ik heb een registratie als GZ-psycholoog. Dat is een BIG-registratie. Met die registratie mag ik zorg verlenen in de nieuwe Generalistische Basis GGZ. Er is geen verplichte eigen bijdrage meer. Hier geldt wel je verplicht eigen risico.
En er zijn er dito andere voorwaarden.

1. Diagnose
Er moet een vermoeden van een diagnose worden gesteld, door de huisarts, die valt binnen het classificatie-systeem van de DSM5.

2. Behandelplan en eisen
Bij doorverwijzing van de huisarts moet de psycholoog de diagnose, gesteld door de huisarts, onderzoeken, uitwerken en een behandelplan opstellen. Er moet rapportage aan de huisarts plaatsvinden.
De resultaten moeten worden geëvalueerd volgens bepaalde systemen en de zorg moet voldoen aan bepaalde gestelde eisen (evidence based en gepaste zorg).

3. Traject
De zorg wordt niet meer per sessie geleverd, maar per traject, een kort, middel of lang traject, respectievelijk 300, 495 en 750 minuten. Dit is inclusief het maken van een diagnose/behandelplan, verslaglegging, contacten met huisarts, terugkoppeling en feedback gegevens. Als dat niet voldoende blijkt, kan een tweede traject worden ingezet, mits de huisarts akkoord gaat.

4. Contract
Als de psycholoog een contract heeft met de betreffende verzekeraar en de behandeling voldoet aan de eisen, dan wordt de zorg volledig vergoed. De zorg wordt beoordeeld en gedeclareerd aan het einde van het traject. De diagnose moet, zoals het er nu voorstaat, op de nota worden vermeld.
Als de psycholoog geen contract heeft, dan moet de cliënt de nota zelf indienen en wordt een deel (ongeveer tussen de 60 en 80%) vergoed. Bij een restitutiepolis ligt dit bedrag vaak hoger soms wordt het hele bedrag vergoed. .
Ik heb contracten met:
Menzis
CZ Delta Loyd en Ohra
VGZ waar o.a. IZZ, IZA en Unive onder vallen
Zilveren Kruis/Achmea waaronder De Friesland

5. Metingen
Ik moet metingen verrichten (ROM) aan het begin en einde van een traject en er worden persoonlijke gegevens (versleuteld) doorgegeven aan de overheid (DIS) in verband met onderzoek naar de kosten in de zorg.

6. ‘Onverzekerde zorg'
Zorg die niet binnen de DSMIV classificatie valt wordt o.h.a. niet meer vergoed, noch uit de basisverzekering, noch uit de aanvullende verzekering. Voor deze zorg is de huisarts en de ondersteuning binnen de huisartsenpraktijk de zogenoemde POHGGZer de aangewezen persoon.
Te denken valt aan b.v. relatie-problematiek of burn-out, of andere lichtere problematiek. Als je ze deze zorg bij een psycholoog wil halen, dan moet je die in principe zelf betalen.
Je kunt die zorg uiteraard nog steeds bij mij halen. Ik kan die zorg verlenen als biodynamisch therapeut en dan kun je een deel van de sessies vergoed krijgen tot een zeker maximum. Zie A.. In andere gevallen moet je de zorg zelf gaan betalen

7. Alternatieve, Biodynamische therapie
Voor de lichtere zorg kan ik met mijn registratie als biodynamisch therapeut, biodynamische therapie inzetten. Deze wordt vergoed uit de ‘pot’ alternatieve therapie bij veel verzekeraars. Vaak wordt per sessie een deel van het bedrag of een percentage uitgekeerd zoals ik hierboven al aangaf. Het is afhankelijk van het aanvullende pakket en van je zorgverzekeraar.

Tot zover deze informatie vastgesteld op 18 januari 2014 en bijgesteld januari 2019.
Zie Voor de pdf:
1.vergoeding-2019

Voorwaarden

Intake
Via de e-mail wordt een intake formulier verstuurd dat is opgemaakt in word. Als het enigszins mogelijk is vind ik het fijn als dit intake formulier via de e-mail ingevuld wordt teruggestuurd voor we de eerste sessie hebben. Dan heb ik al enig idee over de problematiek en de doelen.
Als er sprake is van een traject in de basisverzekering dan heb ik ook verwijzing nodig van de huisarts voor de eerste sessie. (zie boven bij vergoedingen).

Annuleren en no show
Een sessie die is afgesproken wordt niet in rekening gebracht als deze 3
dagen, 48 uur, tevoren is afgezegd. Afspraken die later worden afgezegd,
worden in rekening gebracht. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met calamiteiten, zoals onverwachte ziekte en ongelukkige omstandigheden. Ik kijk ook altijd of ik iemand anders in de leeggekomen plaats kan inplannen. Dan worden geen kosten in rekening gebracht.
Ook als sessies binnen een zorgtraject te laat worden geannuleerd, of worden vergeten, worden deze bij de cliënt in rekening gebracht.

Afronding
Voor afronding van de therapie wordt tenminste een sessie en in het algemeen
twee of meer sessies uitgetrokken.

Tarieven

Deze tarieven worden per 1 juli:
Individuele therapie sessie van 50 minuten: € 95,- (tot 1 juli € 90,00)
Relatietherapie, 70 minuten: € 110,-
Coaching, therapie 60 minuten: € 125,- (de werkgever betaalt)
Kortingstarief: € 80,- geldt bij een netto inkomen in het gezin dat lager ligt dan €1600,-
Tarief is inclusief tussentijdse korte telefoongesprekken en e-mail contact.
Voor vergoedingen zie boven.
Betaling
Contant of via de bank: Nota’s worden via de e-mail verstuurd, 1x per mnd.

Tarieven bij vergoeding uit de basisverzekering

Dit zijn tarieven die gelden voor een heel traject. Met de verzekeraars met wie ik een contract heb, liggen de tarieven vast en wijken ze per verzekeraar af. Voor de cliënt geldt hier alleen de verplichte eigen bijdrage.
Als ik met een verzekeraar geen contract heb wordt gekeken wat de vergoeding is voor de verzekerde en wordt het tarief daarop afgestemd mits het een minimumtarief is dat een verzekeraar met wie ik wel een contract heb, betaalt.
Bij onduidelijkheid hierover kunnen we concrete afspraken maken voor aanvang van de therapie.
Opgemaakt: april 2014/bijgesteld maart 2018. Zie:
voorwaarden-en-tarieven-2018

Wachttijden en sluiting

Deze wachttijden worden telkens aangepast als de situatie verandert. Laatste aanpassing: 1 januari 2019.
Voor mijn praktijk in Groningen is de wachttijd 4-6 weken. Dit houdt verband met mijn afwezigheid in de eerste helft van februari. Op dit moment staan er geen mensen op de wachtlijst voor Groningen.
In mijn praktijk in Havelte is de wachttijd ook 4-6 weken.
Bij aanmelding is er het streven om binnen vier weken na aanmelding een intakeformulier te versturen, evenals het overzicht van vergoedingen en voorwaarden van de therapie. Ook stuur ik je een overzicht van de procedure die ik hanteer bij de therapie, indien die wordt vergoed vanuit de basiszorg.
Het intakeformulier met eventueel de verwijzing van de huisarts kan via de mail aan mij worden toegestuurd voor de eerste afspraak die na zes weken plaatsvindt.
In principe wordt bij een wachttijd van twee maanden, de cliënt aangeraden naar een andere hulpverlener uit te zien. In de vakantie wordt die grens verschoven naar 3 maanden. Praktijk Thomassen is een praktijk waarmee ik samenwerk. Ik overleg via de mail met de cliënt om te kijken of zij of hij wil wachten.

Bij langdurige afwezigheid zoals in de zomer als vakantie en training vaak worden gecombineerd, wordt per cliënt gekeken wat er nodig is in de periode van afwezigheid. Indien extra begeleiding nodig is, dan kijken we samen waar dat het beste te halen is. De huisarts en de POHggz van de praktijk zijn vaak dan de eerst aangewezen personen omdat deze vertrouwd zijn voor de cliënt. Ook maak ik individuele afspraken met collega's in specifieke situaties.
Verder is gedurende mijn afwezigheid e-mail contact in beperkte mate mogelijk via lenievanschie@soekja.nl. Dit e-mail adres is niet veilig als we kijken naar de nieuwe eisen van de privacywet.

De praktijk is gesloten vanwege training in week 38 en week 47 en vanwege vakantie in week 43.
Het winterreces gaat in op woensdag 19 december en duurt twee weken.

Kwaliteitsstatuut

Mijn praktijk voldoet aan het kwaliteitsstatuut.
kwaliteitsstatuut

KIGB

Mijn praktijk draagt het keurmerk.

Intervisie, Klacht en Tuchtrecht

Link

GGZ Metingen en Privacy

Link

De procedure bij therapie.

Van aanmelding tot nazorg en terugvalpreventie.
pdf: de-procedure-bij-de-therapie-2018

Wachttijden en Afwezigheid

De gemiddelde wachttijd is 4 weken. Binnen 2 weken na aanmelding ontvang je een intake formulier. In de vakantie loopt de wachttijd op.
Actuele wachttijd: scrol door naar beneden.

De praktijk is gesloten:
Van 1-16 februari 2019 voor training.