Bij een aanvraag voor psychologische begeleiding volg ik een vaste procedure, die de effectiviteit verhoogt en de samenwerking met de huisarts bevordert. Deze is afhankelijk van de mate van ernst van de problematiek. Aanmelden kan via mijn e-mail adres. Hoe je dat doet lees je hieronder bij aanmelding.

Algemeen

Ik werk als GZ psycholoog in Havelte en Groningen, heb contracten met een aantal van de grootste zorgverzekeraars en werk met het cliëntenprogramma Praktijkdata, dat voldoet aan de eisen van de privacy wet. Ik werk vanuit het principe van groei en ontwikkeling en kijk met name naar die aspecten die groei en ontwikkeling verstoren. Meer hierover vind je onder visie.
Op deze pagina zet ik de hele procedure uiteen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Aanmelding (Er is een aanmeldstop tot 1 augustus 2024.)
 • Op welke problematiek richt ik mij in mijn praktijk?
 • Intake voor het begin van de therapie (pdf)
 • Verwerking van je gegevens
 • Testen
 • Intakegesprek
 • Doelen
 • Diagnose (pdf)
 • Behandelplan (pdf)
 • Behandeldoelen (pdf)
 • Methodieken en Interventie
 • Blended Care, inzetten van e-health
 • Evaluatie
 • Afronding
 • Follow-up en terugvalpreventie (pdf)
 • Voorwaarden en Vergoedingen, Klacht en Tuchtrecht (pdf)
 • Tevredenheidstest
 • Samenwerking met huisartsen
 • Samenwerking met collega’s

Aanmelding

Aanmelding kan via een e-mail bericht op: lenievanschie@soekja.nl Bekijk, voordat je je aanmeldt, mijn website om te zien of mijn benadering bij je past. Geef in de aanmelding aan waarom je voor mij als hulpverlener kiest, en vermeld of je in Havelte wilt komen of in Groningen. De sessies in Groningen zijn deels online. Zet in je aanmelding geen informatie over je problemen of je hulpvraag. Ik neem binnen een paar dagen contact met je op en laat je weten wat de eventuele wachttijd is. Indien nodig plan ik een kort telefoongesprek in om te kijken of je bij mij op de goede plek bent. Dat voorkomt vergeefs wachten. Zie voor wachttijden ook: Wachttijden
Als ik kan overzien wanneer ik je kan inplannen – dat is meestal 2 tot 3 weken voor aanvang van de therapie – neem ik contact met je op om een datum af te spreken. Dan maak ik een dossier voor je aan en stuur je een intakeformulier.

Op welke problematiek richt ik mij in mijn praktijk?

Mijn benadering is, zoals uit de website al duidelijk wordt, niet zozeer gericht op klachten, maar eerder op groei en ontwikkeling. Klachten en stoornissen ontstaan waar de groei stagneert. Ik ben meer geïnteresseerd in de oorsprong van de klachten dan in een duidelijke differentiatie in verschillende soorten klachten. Toch wordt regelmatig gevraagd naar een overzicht van de klachten die in mijn praktijk behandeld worden. Hier vind je een overzicht met de manier van benadering en links naar de site van de thuisarts.

Intake voor het begin van de therapie

Als de datum is afgesproken stuur ik je welkomstmail met een link dat je leidt naar een beveiligd portal in mijn cliëntenprogramma. Via dat portal stuur ik je per mail een intakeformulier en een document over Voorwaarden en Vergoedingen. De formulieren staan in een wordbestand. uitgebreide-intake
Ik vraag je om het intakeformulier voor aanvang van de therapie in te vullen en via het portal aan mij terug te sturen. De vragen op een intakeformulier helpen je te focussen op wat je echt wil en de therapie is in feite al begonnen voordat de eerste sessie daadwerkelijk plaatsvindt.
Ik lees je verhaal voor de eerste sessie zodat ik al het een en ander van je weet en we in de eerste sessie direct aan de gang kunnen.

Verwerking van je gegevens

De persoonsgegevens die je invult op het intakeformulier bewaar ik met de intake in een beveiligde kluis op mijn laptop. Ik voeg ze ook in het Electronisch patiënten dossier. het betreft: naam, adres, geboortedatum, BSN nummer, telefoonnummer en e-mail adres, en geslacht en naam en adres van je huisarts. Deze gegevens heb ik nodig om de sessies te declaren en voor de communicatie met je huisarts. Brieven naar je huisarts worden alleen verstuurd na overleg.

Test

Als er sprake is van een problematiek die valt binnen de DSM5, vraag ik je ook vaak om een test te doen. De testresultaten worden, naar gelang de behoefte, min of meer uitgebreid met je besproken. Deze test is eenvoudig in te vullen en de resultaten zijn direct zichtbaar. De uitslagen van de test worden versleuteld verstuurd naar een instantie die deze resultaten verzameld om inzicht te krijgen in de doelgroep en de kosten van de psychische hulpverlening. Ik gebruik de uitslag van testen als ondersteuning van de diagnose.

Intake gesprek

Tijdens dit eerste gesprek kijken we naar de verwijzing van je huisarts en bespreken we je ingevulde intake. We kijken naar de doelen die je wilt bereiken en ik kijk al direct naar de meest voor de hand liggende problematiek. Mogelijk bespreken we al direct het gebruik van een van de e-health modules, zodat je ook direct thuis aan de slag kunt. Hoewel bij iedere client het therapieproces anders verloopt heb ik wel een soort schema, een stappenplan, dat ik in grote lijnen volg.

Doelen

Doelen zijn belangrijk in het proces omdat ze de richting van de therapie bepalen. Ik heb een protocol opgesteld dat we in de eerste twee/drie sessies volgen. procedure-behandeldoelen

Diagnose

Als er sprake is van een problematiek die valt binnen de DSM5, maak ik een officiële diagnose. Die wordt met je besproken nadat ik je die via de mail hebt toegestuurd als voorbereiding op de bespreking. Daarnaast werk ik min of meer met een protocol behandelplan. Deze diagnose met behandelplan krijg je via de beveiligde mail ook thuisgestuurd. Ik heb twee protocol behandelplannen uitgewerkt, zie hieronder bij documenten.

Behandelplan

Het behandelplan is een stappenplan dat een weergave is van het proces zodat zich dat natuurlijk aandient. Zoals elders op de website is te lezen zie ik therapie als begeleiding bij een groeiproces. Als de juiste benadering wordt toegepast, vindt deze groei spontaan plaats. Wat we met name doen is onderzoeken wat de groei in de weg staat. Het plan wordt dan ook niet op de letter gevolgd. Het kan wel dienen als evaluatie-instrument en zicht geven op waar je bent in je proces.
Globaal zijn er in een proces drie fasen te onderscheiden. De beginfase is vooral onderzoek naar de oorsprong van de problematiek, de middenfase is het doorwerken van de problematiek zelf en de derde fase gaat over de integratie. Vaak zie je in het proces dat deze drie fasen zich herhalen. Telkens als een deel van de problematiek is doorgewerkt ontstaat er integratie, waarna een nieuw onderdeel wordt onderzocht. Soms voelt zo'n nieuw onderdeel als een terugval, omdat deels dezelfde symptomen terugkomen. In de therapie werk ik met dat idee en kan ik je laten zien dat er niet echt sprake is van terugval, maar van een nieuwe fase in het proces. Hier de link naar het stappenplan. 3.protocol-behandelplan-niet-gespecificeerd

Methodieken en interventies

In het werk gebruiken we cognitieve en lichaamsgerichte benaderingen. Daarbij zet ik ook traumatherapie en schematherapie in. De focus ligt op bewustwording, op inzicht in de ontwikkelde overlevingspatronen en hun beperkingen, en de oorspong van de problematiek. Dit alles heeft ook een weerslag op het lichaam, onder meer in de vorm van gespannen spieren en beperkte ademhaling. Gewaarzijn en bewustwording van deze niet goed functionerende strategieën helpen je om deze geleidelijk aan te laten gaan.

We kijken naar de innerlijke criticus. Uitleg over de innerlijke criticus vind je ook onder publicaties. Op de website vind je ook oefeningen die ik je opgeef en die je ook zelf kunt toepassen. Daarnaast zet ik het e-healthprogramma van de innerlijke criticus in, als er sprake is van een sterke innerlijke criticus. Dat gebeurt via het portaal en kan zo stap voor stap ingevuld en besproken worden.
De innerlijke criticus kan de veroorzaker zijn van een sterk negatief zelfbeeld en kan leiden tot depressie. Het is dus belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden.

We kijken ook naar identificatie en deelpersonen. Een zelfbeeld bestaat meestal uit meer zelfbeelden die min of meer dominant aanwezig zijn. In de e-healthmodule over deelpersonen wordt stap voor stap de deelpersonen, hun dominantie en onderlinge relatie onderzocht. Het innerlijk kind is een van die deelpersonen, de innerlijke criticus een andere. Werken met deelpersonen wordt tegenwoordig behandeld onder schematherapie.

Verder werken we met emoties die impulsief tevoorschijn kunnen komen of sterk onderdrukt zijn. We gebruiken de principes van zelfregulatie om hier functioneel mee om te gaan. Zo kan stress gereguleerd worden. Ook hierover vind je onder publicaties een artikel.
Grondingsoefeningen zijn belangrijk in het proces van zelfregulering en Zze helpen je om meer in je lijf en minderi n je hoofd te zitten. Ze zijn te downloaden als pdf's. Kijk hiervoor bij Zelfonderzoek.

Een aantal van mijn cliënten zijn hoog sensitief. Je ziet bij hen vaak meerkenmerken. Een artikel over deze mensen vind je op: artikel o

Blended care/zelfonderzoek

Deze naam wordt gegeven aan het werken met e-health modules in samenwerking met sessies in persoon. Ik gebruik altijd een combinatie waar ik ook via e-mail en het cliëntenprogramma feedback geef op het huiswerk. Hiervoor worden de methoden en technieken gebruikt die hierboven zijn genoemd.

Evaluatie

Tijdens het proces wordt regelmatig geëvalueerd. We bespreken samen wat er goed gaat en wat niet. Dat gebeurt spontaan en is een geïntegreerd onderdeel van het proces. Indien nodig wordt er tussentijds overleg gevoerd met je huisarts. We kunnen hier het stappenplan voor gebruiken en ook testen inzetten. Inmiddels heb ik ook een module Zelf-evaluatie ontwikkeld op basis van de drie grote overlevingsstrategieën. Deze is te vinden op de e-health pagina en onder publicaties.

Afronding

We evalueren samen het proces aan de hand van een terugblik, het protocol behandelplan en/of de eindtest. Er wordt ook gevraagd om een tevredenheidstest uit te voeren, de CQ-i 5.1 Geestelijke Gezondheidszorg of de VVT. Je huisarts krijgt ter afronding een brief waarin de resultaten worden weergegeven. Deze brief wordt in overleg met je gemaakt en na jouw akkoord, neer de huisarts verstuurd.

Follow-up en terugvalpreventie

Follow-up
In overleg met de cliënt maak ik een afspraak om na drie maanden een bericht te krijgen van de cliënt hoe het nu gaat. Ik noteer die afspraak in mijn agenda en neem contact op als ik niets hoor.

Terugval:

Een terugval kan optreden. Vaak heeft dat te maken met een verdieping van je ontwikkeling. De oude thema’s duiken dan gemakkelijk weer op.
Signalen:
gebrek aan concentratie, terugkeer van somberte of depressie, lusteloosheid. Angst en paniek. Onzekerheid en faalangst kunnen wijzen op het actief worden van je innerlijke criticus.
Handvatten:
Je kunt hiermee werken door: allereerst kijken of je kunt gronden je ademhaling lager kunt krijgen. Verbind jezelf meer met je ruggengraat zoals je hebt geleerd. Adem rustig uit door je bekken naar de aarde en vanuit de aarde weer naar je buikcentrum en herhaal deze ademhaling. Kijk wat hier verandert en of de stress of de somberte wordt gereguleerd. Volg de oefeningen zoals die beschreven staan op de website.
Pas de methode van onderzoek toe: pak je dagboek en ga voor jezelf na of er een verandering is ontstaan in leven dat het een en ader triggert. Onderzoek wat je zo heeft geraakt. Kijk of je jezelf kunt blijven gronden zodat je niet door de ervaring wordt overgenomen. Kijk hoe dit gaat.
Als je merkt dat je innerlijke criticus actief is (onzekerheid, faalangst, schaamte, schuldgevoel en depressie zijn hier allemaal indicatoren voor) lees dan het artikel van de innelrijke criticus opnieuw door en doe de oefeningen.
Werkt dit niet of onvoldoende of wil je met mij delen wat er gaande is:
Neem contact met mij op via de mail, dat is de gemakkelijkste manier om met mij een eerste contact te leggen. Ik neem dan z.s.m. contact met je op en kijk of ik je kan helpen op afstand. Zo niet, dan plan ik zo spoedig mogelijk een afspraak met je in.

Crisis

Voor cliënten die het risico lopen in een crisis te belanden maak ik specifieke afspraken. Mocht een onverwacht crisis optreden dan kun je contact opnemen met de crisisdienst. Voor Drenthe is dat: https://ggzdrenthe.nl/contact-bij-crisis Tel. (0592) 33 48 00, Zwolle: 088 - 933 4400. Groningen: Luisterlijn 088-0767 000 Of: (0800) 8081.

Regelgeving

Er zijn inmiddels diverse regels van kracht als je werkt als psycholoog. Deze regelgeving vind je hieronder en is ook terug te vinden op de pagina voorwaarden vergoedingen en regelgeving.

Kwaliteitsstatuut

Als GZpsycholoog voldoe ik aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit. Dit is gewaarborgd in een kwaliteitsstatuut.
kwaliteitsstatuut

Wachttijden en Afwezigheid

De actuele wachttijden vind je in de kolom rechts naast coaching en therapie.

Voorwaarden en vergoedingen, klacht en tuchtrecht

Er is een aparte pagina over voorwaarden en vergoedingen.
Hieronder vind je ook: Intervisie, klacht en tuchtrecht en GGZ metingen en privacy, in twee aparte pagina's.

Privacy

Mijn praktijk voldoet aan de eisen die worden gesteld in het kader van de privacy wet. Het privacy statement vind je onder bij de documenten en kun je ook hier downloaden. 1.privacy-statement-soekja

Tevredenheid

Het werk dat mijn cliënten en ik samen doen krijgt via de CQ-index, Geestelijke Gezondheidszorg test, in 2018 een gemiddeld cijfer van een 9.
Hier vind je een afbeelding van het overzicht:

soekja-schermafbeelding-2019-01-06-om-13-14-56-tmb-1400-nc

De uitslag laat een grote tevredenheid zien. Ik wijt dit aan een aantal elementen:
Allereerst is het mijn benadering. Voor mij is de cliënt iemand die op zoek is naar begeleiding op haar levenspad, net zoals ik dat ook altijd ben, zoekend, ontdekkend, mezelf ontwikkelend. Dat geeft direct een - binnen de context -gelijkwaardige relatie. Veel van wat de cliënt ervaart, ken ik uit mijn eigen ervaring. In de loop van de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan het optimaliseren van mijn hulpverlening, onder meer via het ontwikkelen van e-healthprogramma's en dat pakt erg goed uit. En ja, ik ben geïnteresseerd in de ander en Ik ben blij dat ik wat voor de ander kan betekenen.

Zorgkaart

Het is fijn als je je tevredenheid ook laat zien op zorgkaart Nederland. Deze geeft een overzicht van hulpverleners en de bevindingen van cliënten.

Samenwerking met huisartsen

Ik werk in Groningen en in Havelte. Naast verwijzing door huisartsen krijg ik veel - de meeste - cliënten die doorverwijzing van vrienden en kenniseen en via het web. Het aantal huisartsen waar ik contact mee heb of contact mee heb gehad ligt boven de 20. Het is onmogelijk om met al deze huisartsen persoonlijk contact te hebben. Na afronding van de therapie maak ik een afrondingsbrief voor de huisarts. Uiteraard in overleg met de cliënt. Indien nodig neem ik tussentijds contact op om een of ander te bespreken. De mate waarin dat gebeurt hangt af van de situatie.
Als de situatie meer vraagt, zoals samenwerking in de wijk of met psychiatrisch verpleegkundigen, dan gaat dat via de huisarts en is er nader overleg met andere collega's. Ik heb dat tot nu toe slechts een enkele keer meegemaakt.

Samenwerking met collega's

Ik werk incidenteel samen met Praktijk Thomassen voor collegiaal overleg en voor overname van cliënten indien dat nodig is. Zie ook het kwaliteitsstatuut waarin meer informatie over samenwerking. In Havelte werk ik samen met collega's, Mike van As van psychologenpraktijk Educare, Havelte en Karel Teune, psycholoog in Vledder. Met hen heb ik ook intervisie. We spreken in aanloop van de vakanties door wie eventueel beschikbaar is voor opvang, mocht dat nodig zijn. Bij langdurige ziekte zullen mijn collega's hun best doen om in opvang te voorzien. Ook kun je je dan tot je huisarts en/of praktijkondersteuner richten. Daarnaast heb ik intervisie met mijn collega's Yvonne Rosman, psychotherapeut en Mincka van Houten, gz psycholoog.

Documenten

Hieronder vind je intake, beschrijvende diagnose, protocolbehandelplannen, voorwaarden en vergoedingen als pdf bestanden.
1.privacy-statement-soekja
de-procedure-bij-de-therapie-2018
uitgebreide-intake
beschrijvende-diagnose-off
protocol-behandelplan-depressie
protocol-behandelplan-ptss-angst

terugvalpreventie
vergoedingen
kwaliteitsstatuut
voorwaarden-en-tarieven